Obchodní zásady a ochrana osobních údajů

Společnosti Prettl Automotive Czech s.r.o. udělujete dobrovolně souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat.

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností Prettl Automotive Czech s.r.o.

Máte právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

I. Pro potřeby těchto Obchodních Zásad se rozumí:

Provozovatelem Prettl Automotive Czech s.r.o., IČ:27348351, se sídlem Vratislavická 59, 460 06 Liberec, Česká republika, e-mail: kariera.prettl@prettl.com,

Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, identifikační číslo právnické osoby a daňové identifikační číslo právnické osoby.

 1. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 2. Provozovatel je konzultantem a za tímto účelem provozuje informační web www.prace-prettl.cz, jehož součástí jsou i ostatní záložky s formuláři.
 3. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
  • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 9.
  Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
  • vedení evidence účastníků;
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu www.prace-prettl.cz (dále jen „Účastník“), se vztahuje Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 4. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 5. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 6. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 7. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám.
 8. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

III. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese kariera.prettl@prettl.com. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Účastník má dále právo:
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav
 5. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo
 7. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 8. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 9. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí." Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.